Koncert Noci kostelů 2024

Koncert  koncert
  noc kostelů
  7. 6. 2024

smíšený sbor a orchestr

 • 18:45 Kostel Všech svatých, Olbramovice
 • 20:00 Kostel svatého Františka, Votice

sólisté

soprán: Kateřina Křížková

Sbor

Smíšený Sbor Ekola Sedlec-Prčice spojený se sboristy z naší tradiční Rybovky, s velkou výpomocí zpěváků ze sborů Hlahol a místních zpěváků z Votic, Olbramovic a okolí

Orchestr

složený z hudebníků naší tradiční Rybovky, ze ZUŠ Votice a okolí

Varhany

Lucie Kreps

diriguje

Václav Revenda

PIKOLA

Veronika Rothová

violoncello

Milan Kohel

SBORMISTŘI

Jitka Grécová

Lucie Kreps

Kateřina Křížková

 

ZVlÁŠTNÍ poděkování

Veronika Rothová

Jitka Grécová

Milan Včelák

ZUŠ Votice

ZUŠ Sedlec-Prčice

program koncertu

Karl Jenkins: The Armed Man: A Mass for Peace

 1. The Armed Man
 2. Kyrie
 3. Sanctus
 4. Bedenictus
 5. Agnus Dei

Sir kARL jENKINS

Karl Jenkins je britský hudebník a skladatel, známý především pro své dílo v oblasti klasické a současné hudby. Narodil se 17. února 1944 ve městě Penclawdd v Jižním Walesu. Jenkins je ceněn za své jedinečné schopnosti propojovat různé hudební styly a vlivy. Mezi jeho nejznámější díla patří skladby Adiemus, The Armed Man, Requiem a Stabat Mater.

Jenkins vystudoval Královskou akademii hudby v Londýně a začal svou hudební kariéru jako jazzový a rockový hudebník. Hrál na hoboj a klávesy v několika skupinách, včetně známé jazz-rockové formace Soft Machine. Později se začal věnovat skladbě a jeho hudba se proslavila nejen v koncertních síních, ale i v reklamách a filmové hudbě.

Jeho styl je často charakterizován kombinací klasické hudby s prvky world music, což je patrné v jeho sérii "Adiemus", kde využívá zpěv bez textu, což dává jeho skladbám univerzální a nadčasový charakter. Jenkinsova tvorba oslovuje široké publikum a jeho skladby byly provedeny a nahrány mnoha významnými orchestry a sbory po celém světě. Jeho hudba zazněla i při korunovaci britského krále Karla III. v roce 2023.

Karl Jenkins byl v roce 2015 povýšen do rytířského stavu za své zásluhy v oblasti hudby.

The Armed Man: A Mass for Peace

Moderní hudební dílo současného velšského autora Karla Jenkinse (nar. 1944). Název The Armed Man znamená v překladu Ozbrojený muž, ozbrojenec, podtitul A Mass for Peace se překládá jako Mírová mše nebo Mše za mír.

Karl Jenkins vytvořil skladbu v roce 1999 na zakázku pro britské muzeum The Royal Armouries (Královská zbrojnice). Je to dílo se silným mírovým poselstvím, které kombinuje tradiční liturgickou hudbu s moderními prvky. Jenkins se inspiroval středověkou liturgií i světskými texty, ale také současnými konflikty a válečnými hrůzami a především silnou touhou po míru, která je společná lidem různých národností a různého náboženského vyznání na celém světě. Dílo bylo věnováno obětem kosovského konfliktu, ale jeho poselství je globální a v současné době nesmírně aktuální.

Rámec díla, složeného ze třinácti vět (částí), tvoří tradiční katolická mše – části Kyrie, Sanctus, Agnus Dei a Benedictus. Tyto části jsme pro vás nastudovali a dnes je zde uslyšíte. Na úvod zazní první část celé skladby L’Homme Arme (The Armed Man), která je postavena na nápěvu francouzské lidové písně z 15. století.

Dílo tak symbolicky ukazuje, že hudba je prostředkem propojení lidí celého světa. První část zpíváme ve středověké francouzštině, části katolické mše zazní v latině. Celé dílo pak obsahuje pasáže i z dalších jazyků a kultur, což podtrhuje jeho univerzální poselství míru a solidarity mezi lidmi různých národností a vyznání.

I naše hudební těleso, které se vám dnes představí, je takového propojování důkazem. Pěvecký sbor vznikl spojením sboru Ekola Sedlec-Prčice a pražských zpěváků, kteří se už mnoho let scházejí k provedení tradiční Rybovky pod vedením Václava Revendy. Propojení těchto sborů se už rovněž stává tradicí – nejen pro vánoční koncerty Rybovky zde v kostele. Složení sboru je tradičně proměnlivé a dnes jej doplní i další zpěváci, kteří se nechali zlákat silnou emotivní hudbou Karla Jenkinse a jeho poselstvím míru a jednoty. Sbor je dnes večer dokonce mezinárodní.

Orchestr také vznikl propojením hudebníků z různých konců republiky. Tradiční „rybovkový“ orchestr Václava Revendy velmi významně posílí hudebníci ze ZUŠ Votice pod vedením ředitele Milana Včeláka, ZUŠ Sedlec-Prčice, a doplnili ho i další muzikanti z blízkého i vzdálenějšího okolí. Sólový part uslyšíte v provedení Kateřiny Křížkové.

Václav Revenda

Pochází z Prahy – Vinohrad, vystudoval gymnázium s hudebním zaměřením v Praze – Dejvicích. Po maturitě úspěšně absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor technická informační výchova a chemie se zaměřením na vzdělávání. Po ukončení magisterského studia se přihlásil do kněžského semináře ke studiu na Katolické teologické fakultě UK v Praze, kde dokončil formaci ke kněžství. Byl ustanoven jáhnem ve farnosti v Praze – Smíchově a po vysvěcení na kněze se stal farním vikářem ve farnosti Vlašim. Nyní působí jako administrátor farnosti ve Voticích. Mimo kněžskou službu také vyučuje informatiku na víceletém gymnáziu v Praze a je tam i správcem počítačové sítě.

Pochází z hudební rodiny a hudba byla jeho koníčkem od narození. Vystupoval při různých duchovních i neduchovních akcích v kostele i mimo něj. Svůj první velký dirigentský počin absolvoval ještě při studiu gymnázia, kde nastudoval a dirigoval Českou mši vánoční od J. J. Ryby. Tato vydařená studentská akce vedla Václava k založení vlastního hudebního tělesa, které v proměnlivém složení Rybovu mši hraje od té doby každoročně, letos proběhne již 13. ročník. Sbor i orchestr se formoval přes internet. Těleso se v čase stále zvětšovalo a jeho úroveň rostla. V posledních letech pořádá i řadu dalších vystoupení, například při Noci kostelů.

Václav Revenda o THE ARMED MAN: A MASS FOR PEACE

Vážení posluchači, milí hosté,

Potkáváme se na jedinečném místě, v jedinečném čase, u jedinečné skladby. V kostele, při Noci kostelů, u skladby The Armed Man: A Mass for Peace. Mám-li být upřímný, tak jsem tuto skladbu dříve neznal. Když ale padl námět ji koncertně nastudovat při Noci kostelů, nesmírně mě oslovila. A čím více jsem se do skladby ponořil a zaposlouchal, tím více mě uchválila. Možná se to stane i vám posluchačům. A tak mi dovolte napsat pár mých subjektivních dojmů k jednotlivým částem.

 První část The Armed Man na mě působí jako armáda, ze které jde strach. Ne z armády jako útvaru, ale strach z války, který postupně graduje. Říká se, že když někdo křičí, tak se bojí. Proto mi tato část, kterou zde reprezentuje blížící se armáda a s ní přicházející válka, připadá jako výkřik ze strachu. Velmi nenápadný začátek může poukazovat na naše mezilidské (někdy třeba i nenápadné) spory, které také mohou přerůst ve válku, kde se zabíjí a křičí, kde je zoufalství a strach, zlo a utrpení.

Druhá část Kyrie je místem volání k Bohu, kde si lidé uvědomí, jak je zlo mocné. A že pokud se nechá vygradovat v nenávisti či závisti a nevykoření se hned v začátku, doroste do hrozivé síly beznaděje, ze které není úniku. Člověk si uvědomuje, co způsobil a obrací se k Bohu slovy: Pane smiluj se, Kriste smiluj se, protože zlo (války) už není v lidských rukou zastavit. Obracíme se proto k Bohu o pomoc. Toto volání je velmi pokorné, protože si uvědomujeme svoji vinu hříchu a zla. Tak jak postupně gradovalo zlo v první části, postupně graduje i velmi pokorné volání o pomoc k Bohu. K jednotlivcům se přidávají další a další (hlasy i nástroje), až vznikne celý sbor a orchestr prosící Boha o pomoc a požehnání. Opakování leitmotivu v gradaci je určitým způsobem výkřikem zoufalství z vyčerpání. Následné uklidnění je ale uvědomění si Boží blízkosti a pomoci.

Sanctus je reprezentací Boží svatosti a svrchovanosti, ke které „doletěly“ prosby zoufalých lidí prosících o pomoc. Uvědomují si, že Bůh má moc zvrátit vše špatné a opět darovat mír a pokoj. Tuto část vnímám jako vzdání holdu Bohu – Jeho lásce a možnosti pomoci lidem sužovaným zlem (válkou). Jasný zvuk a rytmus trumpet reprezentuje anděly chválící Boha. My se ke sborům andělů připojujeme a voláme: Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Je zde i patrné velmi zoufalé volání, aby Boží sláva, „gloria“ (pokoj) naplnila opět zemi mírem s vědomím, že Bůh je tak mocný a veliký, že jen On „na to má“. Tak jako skladba prudce přejde z forte do piana a končí v klidu a pokoji, prosíme, aby bylo prudce ukončeno zlo (války) a nastal opět pokoj a mír.

Agnus Dei – Beránku Boží vnímám jako pokorné sklonění se člověka před Bohem, bez kterého není možné odpuštění hříchu a smíření. Pokora jde napříč celým světem, začíná různě, zní od každého člověka jednotlivě, až se nakonec spojí sbor a orchestr v jeden celek chválící milujícího Boha.

Benedictus začíná sólovým violoncellem, které v mých očích reprezentuje Boha přicházejícího na zem. Boha, který přináší opět opravdový mír, pokoj a lásku. Nepřichází v síle a moci, ale hovoří tichým hlasem, který člověk neuslyší, pokud se neztiší. A to je poselství i do dnešní doby: Pokud chceme slyšet Boha přicházejícího na zem do našich životních bouří, válek a zmatků, je třeba se ztišit a naslouchat Mu. Velmi silná část v závěru skladby může reprezentovat sílu Boží pomoci, která přijde, až když se jí otevřeme v našich životech. Úplně stejně může s námi pozitivně zatřást, až z toho budeme mít „husí kůži“ a „mráz po zádech“, jak je nám blízko. Jen je třeba se ztišit a naslouchat.

Touto skladbou chceme Boha prosit nejen o mír na celém světě, ale také v životě, vztazích a rodinách každého z nás. Aby ty naše malé spory nevygradovaly do válek, ze kterých není úniku a které přinesou jen mnoho bolesti, trápení a zla. Kéž se nám to podaří. K tomu žehná a přeje příjemný poslech P. Václav Revenda, administrátor farnosti a dirigent.

Kateřina Křížková

Pochází z Olbramovic a hudbě se věnuje úplně od toho nejútlejšího věku a dá se tvrdit, že psát noty uměla dříve než písmenka. Její rodiče ji přihlásili do hudebky už v pěti letech. Hudba je nedílnou součástí jejího života a skutečný dar od Boha, který pro ni znamená velmi mnoho.

Studuje na hudebním gymnáziu v Praze na Žižkově. Její hlavní obor je sólový zpěv. Říká: „Kam mě Boží cesty zavedou dál, je zatím otázka“. Po předchozí zkušenosti s Rybovkou, Missou Brevis od Jiřího Pavlici a mnoha vystoupeními s rozmanitým repertoárem se rozhodla přijmout nabídku na sopránové sólo v tomto projektu.

Texty – překlady

 1. The Armed Man

L'homme, l'homme, l'homme armé,

L'homme armé,

L'homme armé on doit douter, doit on douter.

On a fait partout crier,

Que chacun se viegne armer,

D'un haubregon de fer.

Muž, muž, ozbrojený muž,

Ozbrojený muž,

Ozbrojeného muže se má člověk bát.

Všude bylo rozhlášeno,

že se má každý vyzbrojit drátěnou košilí.

 1. Kyrie

Kyrie eleison

Christe eleison

Kyrie eleison

Pane, smiluj se

Kriste, smiluj se

Pane, smiluj se

 1. Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth

Pleni sunt caeli et terra gloria tua

Hosanna in excelsis

Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů

Nebe i země jsou plny tvé slávy

Hosana na výsostech

 1. Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem

Agnus Dei, Dona nobis pacem.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

Beránku Boží, která snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj

Beránku Boží, daruj nám pokoj.

 1. Benedictus

Benedictus qui venit in nomine Domini

Hosanna in excelsis

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně

Hosana na výsostech

 

 
   

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 12,7)