Křest

Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů... Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co je nejcennější. Dar, protože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, protože je udělován i vinníkům; křest, protože hřích je pohřben do vody; pomazání, protože je svatý a královský (takoví jsou ti, kdo jsou pomazáni); osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože zakrývá naši hanbu; koupelí, protože nás umývá; pečeť, protože nás chrání a je znamením Boží svrchovanosti.

sv. Řehoř Naziánský

Co křest působí

 • narození k novému životu s Kristem
 • je vstupní branou k ostatním svátostem
 • křtem jsme osvobozeni od hříchu
 • stáváme se Kristovými údy (církve)
 • je to nezrušitelné znamení křesťana

Předobrazy křtu (podle KKC)

 1. od počátku světa je voda, toto prosté a obdivuhodné stvoření, zdrojem života a plodnosti
 2. Noemova archa – předobraz spásy skrze křest
 3. především průchod Rudým mořem, znamenající opravdové osvobození Izraele z egyptského otroctví, který ohlašuje osvobození způsobené křtem
 4. předobrazem křtu je i přechod přes Jordán
 5. Kristův křest

Před křtem

 1. Alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěný.
 2. Zajistit si pokřtěného/nou kmotra/u.
 3. Domluvit si s knězem, který bude křtít, datum.
 4. Rozhodnout se, ve kterém kostele bude křest probíhat.
 5. Požádat o dovolení místního duchovního správce (pokud křtí jiný kněz).
 6. Sjednat si knězem schůzku před křtem.
 7. Zvolit si křestní jméno (ideálně podle nějakého svatého)
 8. Vyplnit žádost o křest (dítěte)
 9. Přinést (lze zaslat i e-mailem) potvrzení o křtu alespoň jednoho z rodičů a kmotra/y.
 10. Obstarat si křestní roušku a svíčku
 11. V den křtu být v kostele min. 15 min před obřadem.

Samotný křest

Po skončení křtu

 • Vyzvednout si potvrzení o křtu

 

Další vhodné materiály pro ty, kdo uvažují o křtu:

 • Karmelitánské nakladatelství vydalo příručku P. Aleše Opatrného, můžete si ji objednat i po internetu.
 • Liturgie.cz představila 13 videí, která se křtu týkají - viz níže.

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Tvá tvář je bezpečnou ochranou, Bože. (Ž 31,21)