Kostel všech Svatých Olbramovice

Kontakt na kostelníka: Leoš Stárek: 602 104 787, Eva Křížková: 732 418 191

KOSTEL VŠECH SVATÝCH V OLBRAMOVICÍCH

Slavnost Všech svatých je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“.

Slaví se: 1. listopadu.

Kostel Všech svatých v Olbramovicích je původně románský kostel. Původně byl malý, nízký, zakončený půlkruhovou apsidou.

Z této stavební fáze se zachovala věž s dvojitými okénkyobvodové zdivo lodi. Z původní románské stavby věže se zachovalo zdivo z lámaného kamene, široké 130 cm.

Okna věže jsou umístěna v horním patře ve dvou řadách, jsou podvojná, rozdělená sloupky. Hrany oken a věže jsou ozdobeny tesanou žulou.

Původní románský kostel byl roku 1866 přestavěn. Stará románská apsida byla zbořena, loď kostela prodloužena a ukončena novou apsidou ozdobenou zubatou římsou. Při této přestavbě získal kostel současnou pseudorománskou fasádu.

V roce 1884 (někde je uvedeno 17. století?) vznikla cibulovitá báň věže. Vybavení kostela je převážně barokní a rokokové. Hlavní oltář sem byl přenesen z kostela sv. Jakuba v Praze a pochází z doby okolo roku 1700.

První zmínky o olbramovickém kostele pocházejí z druhé poloviny 12. století, kdy byl založen společně se vsí.

O jeho založení se zasloužili rytíři z Olbramovic. Rytířům z Olbramovic (Dvořeckým) patřil kostel až do roku 1580.

Čeněk Habart uvádí, že: „po příkladu rytíře Přecha z Olbramovic, jenž byl horlivým přívržencem učení Husova, celá osada záhy přilnula k podobojí a tak stal se kostel husitským, později utrakvistickým. Po roce 1624 byl utrakvistický kněz vypuzen a osada přidělena katolickým farářům v Bystřici.“

Od roku 1672 se stal filiálním kostelem votické fary.


 

Ze současnosti:

V 20. letech 21. století, ve spolupráci Obce Olbramovice s farností Votice a za přispění dárců, proběhly opravy kostela a to:

  • výměna krytiny lodi

  • oprava varhan

  • rekonstrukce elektroinstalace

  • ozvučení kostela

  • oprava výmalby interiéru

  • odvodnění zdiva kostela a nová dešťová kanalizace

  • vyčištění věže od nánosů prachu, ptačího trusu a opraveno schodiště

  • oprava věže kostela, včetně fasády

  • V současné době probíhají sondy v lodi kostela, za účelem zjištění stavu trámů a bude provedena oprava fasády lodi kostela.

Za účelem opravy kostela byla vyhlášena Obcí Olbramovice veřejná sbírka.

Interiér:

Oltář „Nejsvětější trojice“

je zde zobrazen Ježíš Kristus, dále Bůh otec (oko) a Duch svatý (holubice). Hlavní oltář byl přenesen z kostela sv. Jakuba v Praze a pochází z doby okolo roku 1700. V roce 1986 byl restaurován.

Na slavnost Nejsvětější trojice se v Olbramovicích tradičně slaví pouť. Svátek vychází 8 týdnů po Velikonocích, v roce 2021 30. května.

Nad vchodem do sakristie obraz „Všech svatých“ (17. století)

Dříve byl na hlavním oltáři.

Křtitelnice, kropenka u zadního vchodu

Románská

Směrem ke kůru se pod kamennou dlažbou nachází hrobka rytíře Velemyšlského a jeho manželky Doroty; není označena náhrobním kamenem.

Výmalba kostela

S malbou samou započato dne 3. srpna 1907. Provedl ji František Fhér, dekorační malíř z Votic.

Malba je provedena románském temperovými či vaječnými barvami a gazeinováním s bohatými ručními ornamenty a bohatým zlacením – zlatem dukátovým.

Výmalba byla opravena v roce 1980 a další oprava byla provedena před 2 lety.

Varhany

Pochází z počátku 20. století. Posvěceny  v neděli dne 12. října 1902.

Vpravo od zadního vchodu

Žulová deska s ženskou postavou v kroji ze 17. století s rukama sepjatýma na prsou. Čeněk Habart, autor knihy Sedlčansko, Sedlecko a Voticko uvádí, že dříve bývala v kostelní dlažbě a přikrývala hrobku. Poté byla umístěna do hřbitovní zdi a odtud v roce 1980 vsazena na současné místo.

Jesličky

Pochází z roku 1980.

Venku uprostřed hřbitova je památník z roku 1929.

Památník byl postavený olbramovickými osadníky za vedení Františka Páva. Jedná se o žehnajícího Krista na čtyřhranném žulovém hranolu. Jsou zde uvedeni padlí z 1. světové války.

K 1. červnu 2022 zpracovala Eva Křížková

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 12,7)