Noc kostelů 2024 poté

Olbramovice se tradičně připojily k mezinárodní Noci kostelů

I letos jsme si pro vás připravili bohatý program. Téměř stovka profesionálních i amatérských hudebníků zaplnila bezmála polovinu kostela a vystoupila zde s koncertním provedením Mše za mír od Karla Jenkinse. Nechyběli ani zástupci ZUŠ Votice a ZUŠ Sedlec-Prčice.

Následovala úvaha o geometrickém návrhu původního olbramovického kostela a jeho dostavbě v podání Ladislava Moučky. Na vlastnoručně zhotovených výkresech nám vysvětlil geometrické zajímavosti našeho kostela a přislíbil, že se tématu bude dále věnovat a s výsledky nás v budoucnu opět seznámí. Přítomní si poté mohli prohlédnout vystavená mešní roucha nebo předměty. Někteří využili možnosti ochutnat mešní víno. Letošní Noc kostelů se konala přímo v den slavnosti Nejsvětějšího srdce Páně a tak jsme pro všechny přítomné připravili malý dárek s touto tématikou, který nám upekla paní Hana Ratajová. Teď už nezbývá než vám poděkovat za hojnou účast a těšit se zase na příští rok.

Za olbramovické farníky Eva Stárková, Leoš Stárek a Eva Křížková

-----------------------

 

Kostel svatého Václava ve Voticích příliš pestrý program nenabízel. Ale zasnažili jsme se být pro Noc kostelů modlitební oázou. Zahájením Noci mší svatou, kterou otec Václav zacílil na děti. Nabídkou biblických veršů a modliteb, které připravili mladí a bylo možné si je rozebrat. Ve chvílích, které by byly bývaly „hluché“, modlitbou růžence. A nakonec i modlitebním setkáním, při kterém byly předneseny prosby, starosti a volání těch, kdo je zapsali na nabízené lístky a které kněz závěrem zdejšího večera přednesl Bohu.

Děkuji rodičům, kteří přišli se svými dětmi a dětem, které přivedly své rodiče. Děkuji všem dospělým návštěvníkům za zájem o budovu, která zdobí naše město, a o dění v ní. Děkuji všem mladým, kterým záleželo na duchovní stránce akce a kteří kromě příprav doprovázeli mši i adoraci hudbou a zpěvem. Děkuji všem dobrovolníkům, bez kterých by neplynul čas klidně a smysluplně. Děkuji panu Jiřímu za možnost vidět varhany a něco se o nich dozvědět. Děkuji Hance, která zájemce provedla kostelem a předala zajímavé informace o stavbě a výzdobě. Děkuji kytkařkám Janě a Ondřejce za pestrou výzdobu. Děkuji ministrantům za službu u oltáře. Děkuji otci Stanislavovi, že přijel on i skupina „jeho lidí“ ze Sedlčan a všichni se podíleli na liturgii. Děkuji „motoru“ celé Noci kostelů – pane administrátore, bez Vás bychom nejspíš ani netušili, čeho jsme schopni.

Hlavní díky patří Hospodinu – za to, že nás uschopnil k přípravám a průběhu i následnému úklidu…… prostě bylo to krásné. Když bude chtít a podrží nás i nadále, možná najdeme odvahu k něčemu podobnému i napřesrok.

Kostelnice Marta Malotínová

--------------------------

 

Noc kostelů v Ratměřicích

Osmisetletý kostel sv. Havla v Ratměřicích přivítal u příležitosti letošní Noci kostelů přes 50 návštěvníků. Skupina dobrovolníků pro ně připravila pestrý program. Po zahajovacím slovu starosty Ratměřic Mgr. Viktora Lišky byla jeho první část zaměřena na dlouhou historii kostela.

O účelu kostela jako místa pro setkávání věřících a vyznávání jejich víry promluvil P. Stanislav Zápotocký. Vysvětlil také podstatu nejčastějších obřadů konaných v kostele jako jsou mše svaté, křty, sňatky a rozloučení se zesnulými. Účastníkům Noci kostelů také objasnil používání některých pomůcek používaných při liturgii (kalich, konvičky, oděv duchovních). Odpověděl při tom také na dotazy účastníků.

Poté účastníci vyslechli několik úryvků z kroniky jankovské farnosti, do níž faráři zaznamenali i tehdejší události týkající se všech, jako například potíže s nuceným ubytováním vojáků v domech obyvatel před 160 lety, přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, jako byla třeba vizitace kardinála Schwarzenberga v Jankově a Ratměřicích v 19. století.

Příjemným zpestřením programu Noci kostelů pak bylo hudební vystoupení ratměřické studentky Pražské konzervatoře v oboru hry na klavír Veroniky Liškové, vítězky několika klavírních soutěží včetně mezinárodních. Ta nejprve účastníkům zahrála náročnou skladbu Moskvana Alexandra Skrjabina a pak dvě skladby Američana George Gershwina. Své úspěšné vystoupení zakončila vlastní improvizací na známou lidovou píseň Kočka leze dírou. Všechny svým vystoupením uchvátila.

A pak si účastníci vyslechli několik informací o fungování varhan. Ty byly doprovázeny příslušnými zvukovými efekty demonstrujícími různé barvy a síly tónů varhan a jejich kombinací pomocí rejstříků. Mohli si pak také zazpívat jednu sloku mešní písně jako ukázku obvyklého zpěvu, který se v kostele zpívá. Zájemci si pak sami mohli vyzkoušet hru na varhany. Využily toho hlavně přítomné děti.

K závěrečným bodům programu Noci kostelů v Ratměřicích patřila ochutnávka mešního vína a ovládání ratměřického zvonu pomocí elektronického ovladače. Na závěr si všichni mohli individuálně prohlédnout všechny prostory kostela včetně míst, kam se obvykle nepodívají, například na zadní stranu oltáře nebo do prostoru věže.

Podle reakcí účastníků i rozhovorů s nimi lze říci, že se jim program Noci kostelů v kostele sv. Havla líbil. Byl to tak příklad otevřeného kostela pro všechny, který může být chloubou obce.

Jaromír Coufalík

-------------------------

 

Martinice

Pro 53 návštěvníků připravily program a jím provázely 4 dobrovolnice. Po koncertě školního sboru a povídání o počátcích křesťanství přišlo na řadu pohoštění jako připomínka agapé po bohoslužbách v prvních stoletích.

Natálie Slavíková

-----------------

 

Votický hřbitov

Při letošní Noci kostelů jsem se zájemce snažila překvapit komentovanými prohlídkami bývalého františkánského hřbitova, zaměřenými na kulturně hodnotné náhrobky. Vycházela jsem z v loňském roce realizovaného průzkumu pracovnic Národního památkového ústavu, které během léta vyhodnotily desítku náhrobků na votickém městském hřbitově jako kulturně hodnotné, kterým je třeba věnovat  péči. Většina z těchto náhrobků se nachází na bývalém františkánském hřbitově, v okolí kaple Božího hrobu. Jde o pískovcové náhrobky rodiny Kopfsteinových, náhrobek ze sliveneckého mramoru lékárnické rodiny Völkerových, pamětní deskou druhotně osazený pomník mlynáře Skaláka z Bučovic, pomník rodiny dědičného poštmistra Josefa Doubka z dílny bratří Jiříčků z Hořic nebo figurální náhrobek MUDr. Alberta Vičara z dílny sochaře Břetislava Bendy. Vyprávěla jsem o životech pohřbených a o tom, jak a čím se za svého života přičinili ve prospěch města. Většina z třiačtyřiceti návštěvníků tří prohlídek využila také příležitosti prohlédnout si interiér kaple Božího hrobu. Děkuji Římskokatolické farnosti Votice  za možnost realizovat prohlídky v rámci Noci kostelů a Městu Votice a společnosti COMPAG Votice za údržbu hřbitova včetně opuštěných náhrobků, z nichž mnohé patří mezi kulturně cenné.

Jana Špačková

-----------------------

 

Dominantní akcí Noci kostelů v kostele sv. Františka byl koncert, který dirigoval zdejší duchovní správce – administrátor Václav Revenda. Kostel byl zcela zaplněn až k prasknutí. Prostě stručně řečeno nevšední zážitek. Řada lidí říkala, že takovéto velké hudební těleso krásně uspořádané ještě neviděla. Krásná hudba a usměvavý dirigent utvoří pohodu. Nebudu se vyjadřovat, co se hrálo a kdo vystupoval. To nechám na odbornících. Za mě jednička s hvězdičkou.

Koncertu předcházela komentovaná prohlídka, která trvala jednu hodinu a vedla ji paní Ondřejka Jarešová. Na začátku to vypadalo, že nebude koho provázet po kostele. Všichni dávali přednost samostatné prohlídce. Pro individuální prohlídky je zde připraven tištěný průvodce se stručným výkladem a velkoplošné obrazy mají popisky s výkladem, co na obrazu je a co nám chce obraz sdělit, s odkazem na ustanovení v Bibli. A také popisek někdy zahrnuje, kdo obraz nebo sochu restauroval a kolik stála oprava. Je to zajímavé, ohlédnout se zpět.

Přes rozpačitý začátek nakonec se přeci sešla skupinka lidí, která chtěla komentovanou prohlídku slyšet a stálo to za to. Paní Ondřejka Jarešová se výkladu o kostele zhostila také na jedničku, přispělo k tomu i použití mikrofonu a dobré ozvučení kostela. A ještě třešnička na dortu – rozdávaly se obrázky Panny Marie Votické s modlitbou.

Jiří Maršíček

-----------------

 

Sv. František

Bylo to fajn.

Ondřejka Jarešová

---------------------

 

Dětský program na farní zahradě

V pátek jsme jako každý rok navštívili akci Noc kostelů pro nejmenší ve Voticích. Synek jako první vyzkoušel létání s dronem, které je už tradiční aktivitou při této akci. Ale vše šlo stranou v okamžiku, kdy děti mohly nasednout s jízdenkami na valníček tažený čtyřkolkou a zastavovaly se na různých stanovištích s vtipnými názvy. Nejvíce nás zaujala výroba sopky nebo ochutnávka se zavřenýma očima. A nakonec jako bonus výborný buřtík a plno jídla a pití. Byl to krásně strávený večer s milými lidmi, kterým tímto za vše děkujeme.

Romana Průchová

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 12,7)