Olbramovice navštívil 37. pražský arcibiskup Jan Graubner

Neděle 4. září byla v Olbramovicích ještě o trochu svátečnější než obvykle. V místním kostele Všech svatých se konala slavnostní bohoslužba za účasti pražského arcibiskupa Jana Graubnera, který přijel posvětit kostel po provedených opravách.

Opravy probíhaly několik let a zahrnovaly výměnu krytiny lodi a opravu varhan, které provedla obec ještě za někdejšího starosty Pavla Pohůnka. Za současného starosty Ivana Nováka a díky podpoře radních a zastupitelů postupně následovala rekonstrukce elektroinstalace, instalace ozvučení kostela, oprava výmalby interiéru, odvodnění zdiva kostela a zhotovení nové dešťové kanalizace. V roce 2021 byla opravena věž kostela a v letošním roce jeho fasáda. Kromě toho byla dokončena hřbitovní zeď a zhotoven nový plot u školní zahrady, která s kostelem sousedí.

Opravy proběhly zejména díky Obci Olbramovice, která zajistila většinu finančních prostředků. Kromě toho byla Obcí Olbramovice vyhlášena veřejná sbírka, na kterou jednotlivci i podnikatelé přispěli celkových 545.616,25 Kč. Na jednotlivé opravy přispělo i Arcibiskupství pražské.

Pozvání do Olbramovic obdržel nový pražský arcibiskup Jan Graubner právě po jednom z těchto jednání o finanční pomoci. Jeho souhlas byl pro nás potěšující i zavazující, neboť olbramovický kostel je jedním z prvních, kam kroky nového pražského arcibiskupa vedly.

Slavnost se konala také za účasti současného i předchozího administrátora votické farnosti – P. Piotra Adamczyka a P. Václava Revendy. Účastnil se i výpomocný duchovní P. Stanislav Zápotocký. Obřad začal průvodem ministrantů z budovy školy za doprovodu slavnostních fanfár. Poté P. Václav Revenda a starosta obce Ivan Novák slavnost zahájili. Oba zmínili příkladnou spolupráci mezi obcí a farností, bez které by se toto dílo rozhodně nepodařilo. Následovala bohoslužba – pro věřící hluboký duchovní zážitek a pro nevěřící zajímavý vhled do symboliky křesťanské liturgie, neboť její průběh byl pojat velmi slavnostně. Bylo to i díky hudebnímu doprovodu o který se podělila varhanice Anna Koláčná, dechová hudba Martina Křížka a mládežnická schola v podání sourozenců Bienerových a Křížkových. Závěr bohoslužby se nesl v duchu poděkování a předání darů. Ing. Leoš Stárek shrnul veřejnou sbírku i průběh oprav a poděkoval všem dárcům. Z rukou P. Václava Revendy pak on i starosta obce Ivan Novák obdrželi dárek za nevšední úsilí, které do oprav věnovali.

Po skončení následovala beseda s Mons. Janem Graubnerem. Během té se nám nový pražský arcibiskup prostřednictvím našich otázek představil. Nechybělo ani občerstvení z rukou místních farnic, které se konalo na sousední školní zahradě. Zde bychom rádi poděkovali paní Haně Otradovcové za organizaci sladkého pečení a všem, kteří nám s přípravou i během občerstvení na školní zahradě pomáhali – zejména Ireně Vyskočilové, Haně Otradovcové ml. a Anně Stárkové.

Děkujeme také všem, kteří se na přípravě a organizaci jakýmkoli způsobem podíleli – Mgr. Aleně Typtové za zapůjčení prostor školy, dále školnici Marcele Císařové, SDH Olbramovice, restauraci U Komína a paní Dagmar Tůmové, která se stará o okolí kostela. Chtěli bychom poděkovat i vám, kteří jste pomáhali s úklidem kostela.

Velké poděkování patří i manželům Leošovi a Evě Stárkovým, se kterými jsme společně slavnostní den od počátku plánovali a připravovali.

Olbramovický kostel Všech svatých je nyní zároveň důstojnou dominantou obce a opravenou historickou památkou, ale i místem, kde se odehrává duchovní život obce - konají se zde bohoslužby, svatby, poslední rozloučení nebo koncerty. Přáli bychom si, aby sloužil jako útočiště a symbol naší obce, a to i pro věřící i nevěřící.


 

Eva Křížková

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Měli byste říkat: „Dá-li Pán, podnikneme to nebo ono.“ (Jk 4,15)