Svátost manželství

Definice manželství

Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšeno Ježíšem Kristem na svátost.

Koncept křesťanského manželství

 • Bůh jako pomocník + Boží požehnání
 • sdílení víry
 • plnost předávaných mužských a ženských vlastností dětem 
 • podobný smysl pro výchovu dětí
 • TRVALÝ svazek muže a ženy (nelze se rozvést)
 • být s druhým i v těžkostech
 • umět umenšovat sebe a dávat prostor ostatním

Biblické texty o manželství:

 1. Gn 2,18 - 24
  • Bůh člověku posílá pomoc (ženu)
  • Jednota manželů
 2. Gn 3, 14 - 15
  • Prvotní hřích
 3. Gn 39
  • Josef Egyptský, který odolává pokušení
 4. Přísloví 31
  • ideál moudré ženy
 5. Prorok Ozeáš
  • prorok má nevěrnou ženu, která reprezentuje Izrael
  • to reprezentuje Hospodina, který ji přesto nepřestává milovat
 6. Píseň písní
  • chvalozpěv na lidskou lásku
 7. Mt 19,6
  • Manželské spojení muže a ženy je nerozlučitelné
 8. Mt 19
  • Trvalost manželství
 9. Mt 5
  • Blahoslavenství
 10. Jan 8
  • Boží láska k hříšníkům
 11. Lk 20, 27nn.
  • Otázka vzkříšení (nejen manželů)
 12. 1 Kor 13
  • Velepíseň lásky
 13. Ef 5
  • O čistotě

Manželství jako vztah Krista a církve

 • Kristus je zdrojem milosti v manželství:
  • Jako kdysi Bůh vyšel svému lidu v ústrety úmluvou lásky a věrnosti, tak nyní Spasitel lidí a Snoubenec církve vychází vstříc věřícím manželům svátostí manželství
 • Těžištěm manželství je vztah Krista a církve
  • v symbolickém výkladu je Kristus + církev => muž + žena
  • manželství participuje a reprezentuje vztah Ježíše Krista a církve

Manželství jako láska, kterou si Bůh prvně zamiloval člověka

 • Láska Ježíše Krista k církvi je v manželství dána a manžely přijímána
 • My jsme schopni milovat, protože Ježíš miloval prvně nás
 • Boží láska se stává lidskou láskou, aniž by přestala být božskou
  • manželská láska je láska přinášející spásu (manželům)
  • není to tedy jen napodobování Ježíše Krista a církve, ale reálná účast na Boží lásce
 • Manželství je obrazem Nejsvětější Trojice
 • Manželství je svátost
  • vzájemná jednota v přebývání je obsažena v manželství muže a ženy
  • jednota, která už pak nejde rozloučit

Formální záležitosti manželství

Křesťansky může být oddán ten, kdo:

 1. manželství chce uzavřít mezi mužem a ženou
 2. nemá jiné platné církevní (ani civilní) manželství
 3. alespoň jeden je pokřtěný (žadatel či žadatelka)

Formality pro uzavření manželství (církevní):

 1. Domluvit si s knězem termín svatby (s tím, který bude oddávat)
 2. Domluvit si kostel pro obřad
 3. Požádat o souhlas místního faráře/administrátora s obřadem svatby (pokud oddává jiný kněz)
 4. Domluvit se na setkáních před svatbou (s místním duchovním či domluvit se s vlastním). Minimálně 6x.
 5. Zažádat místního faráře o delegaci (pokud oddává jiný kněz, než místní)
 6. vyplnit žádost o církevní sňatek:
  1. ŽADATEL
  2. ŽADATELKA
 7. Donést potvrzení o křtu (nesmí být starší, než 3 měsíce)
 8. Zažádat a donést do farnosti, kde se bude oddávat Licenci k manželství, nebo-li "Propuštění z farnosti" (pokud je jeden z žadatelů z jiné farnosti. Když jsou oba, stačí jen snoubenky).
 9. Zažádat AP o dispenz (pokud je některý ze snoubenců nepokřtěný):
  1. SNOUBENEC
  2. SNOUBENKA
 10. navštívit matriku v městě (či nejbližším), kde bude uzavírán sňatek – pokud bude uzavírán i civilní sňatek

Formality pro uzavření manželství (matrika):

Před obřadem:

 • Snoubenci se dostaví na matriku dle místa oddání pro Osvědčení k církevnímu sňatku
 • matrikářka předpřipraví Protokol o uzavření manželství + Osvědčení pro církevní sňatek ve dvou vyhotoveních

Svatební obřad

Po obřadu:

Do 3 dnů od uzavření manželství donést na matriku dle místa oddání

 • Orazítkovaný, napodpisovaný Protokol o uzavření manželství, doplněný o údaje svědků
 • spolu s jedním vyhotovením Osvědčení k církevnímu sňatku.
 • Snoubencům se stříhá roh „B“ u občanských průkazů v případě, že dochází ke změně stavu či příjmení. Když nemá muž uvedený stav – nestříhá se!
 • Potvrzení o změně stavu už se nevydávají! 

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 12,7)